Απαντήσεις για τις τελικές ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών οφειλών


Τι ισχύει για τις οφειλές μετά την 30/06/2007;

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30/06/2007, δίνεται παράταση δύο χρόνων στα έτη που απομένουν για την απόσβεση του κεφαλαίου και επιπλέον η δυνατότητα εξόφλησης με τοκοχρεολυτικές δόσεις 5 ετών.

►Συνολικό ποσό οφειλών που ρυθμίζονται:

Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ ανά σύμβαση δανείου
►Ποιες οφειλές αφορά η σύμβαση

Η ρύθμιση αφορά οφειλές από συμβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί
συμβάσεις δανείων μετά την 30/06/2007 που θα καταγγελθούν δύο μήνες μετά την ψήφιση του νόμου και
ληξιπρόθεσμες οφειλές χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων που δεν έχουν καταγγελθεί
►Ποιο είναι το επιτόκιο

Το επιτόκιο  είναι αυτό που ισχύει για τις ενήμερες οφειλές
►Τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού:

Εάν δεν έχουν καταβληθεί οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού διαγράφονται
Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές από 1/1/2005-30/06/2007

Για αυτή την κατηγορία οφειλών δίνεται επίσης παράταση δύο χρόνων στα έτη που απομένουν για την απόσβεση του κεφαλαίου και εξόφληση με τοκοχρεολυτικές δόσεις 5 ετών.

►Συνολικό ποσό οφειλών που ρυθμίζονται:

Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000) ανά σύμβαση δανείου
►Ποιες οφειλές αφορά η σύμβαση-Προϋποθέσεις

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι να έχει εξοφληθεί το 10% της οφειλής μέχρι 15/05/2010 ενώ αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών από δάνεια ή αλληλόχρεους λογαριασμούς. Επισημαίνεται πως στο 10% της οφειλής δεν υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού. Επίσης δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης εάν δεν υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων μηνιαίων καταβολών.
►Ποιο είναι το επιτόκιο;

Το επιτόκιο είναι αυτό των ενήμερων οφειλών
►Τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού

Οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού διαγράφονται μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το 50% της οφειλής
Τι ισχύει για τις ενήμερες οφειλές;

Όσον αφορά τις ενήμερες οφειλές, για αυτές δίνονται τρεις επιλογές στους ενδιαφερόμενους.

•Η πρώτη προβλέπει παράταση ενός έτους για την απόσβεση του κεφαλαίου και ακόμα παράταση της συμβατικής διάρκειας εάν όμως μέχρι τις 15/04/2010 η σύμβαση δεν έχει διανύσει το 1/3 της διάρκειας της.

•Εναλλακτικά δίνεται διετής αναστολή της αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου και αντίστοιχη χρονική παράταση της διάρκειας της σύμβασης.

•Ακόμη προβλέπεται και γενική παράταση κατά 3 έτη.

►Συνολικό ποσό οφειλών που ρυθμίζονται:

Τα ποσά που ρυθμίζονται εξαρτώνται από την κατηγορία των επιτηδευματιών ως εξής:

α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα Γ’ κατηγορίας, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως βιβλίων που έχουν ζημιές την τελευταία χρήση και ετήσιο τζίρο μικρότερο από 2,5 εκατομμύρια ευρώ

350.000 ανά δάνειο
β)Φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και στη χρήση του 2008 έχουν ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 150.000, φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα και επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα από το 2007 έως τη δημοσίευση του νόμου

200.000 ανά δάνειο
►Ποιο είναι το επιτόκιο;

Το επιτόκιο είναι αυτό των ενήμερων οφειλών
Τι γίνεται σε περίπτωση καταγγελίας ανοικτού λογαριασμού;

Σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων ανοιχτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού, δυο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι την 30η Ιουνίου του 2011 το δάνειο μπορεί να αποπληρωθεί μέχρι και σε πέντε χρόνια με ισόποσες δόσεις. Το πρώτο έτος θα πληρώνονται μόνο οι τόκοι με το επιτόκιο των ενήμερων οφειλών. Σημειώνεται παρόλα αυτά πως το δικαίωμα για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να ασκηθεί μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της καταγγελίας αλλά η προθεσμία αρχίζει όταν ο οφειλέτης ενημερωθεί για το δικαίωμα αυτό.

Τι προθεσμία έχω για να υπαχθώ στην ρύθμιση;

Το σχέδιο νόμου θέτει προθεσμία μέχρι 15/04/2010 στους δανειολήπτες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στην τράπεζα τους για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις ενώ μέχρι 30/07/2010 θα αναστέλλεται κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ποια δάνεια δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου;

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν αφορούν ομολογιακά δάνεια, εγγυημένα και επιδοτούμενα από το δημόσιο δάνεια καθώς και αυτά από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

Με ποιο τρόπο γίνεται η αποπληρωμή της οφειλής που προκύπτει μετά τη ρύθμιση;

Η χρονική διάρκεια για την οφειλή που προκύπτει μετά τη ρύθμιση πρέπει να έχει διάρκεια ίση με αυτή που απομένει μέχρι τη λήξη της σύμβασης, προσαυξημένη με το ανάλογο κατά περίπτωση διάστημα που προβλέπεται.

Στην περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί, θα πρέπει να έχει διάρκεια ίση με αυτή που θα απέμενε μέχρι τη λήξη της σύμβασης, προσαυξημένη και πάλι με το ανάλογο διάστημα, όμως σε αυτή την περίπτωση η διάρκεια της αποπληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά έτη.

Στα δύο πρώτα έτη θα καταβάλλονται μόνο τόκοι και στη συνεχεία η αποπληρωμή της οφειλής θα γίνεται με ισόποσες περιοδικές δόσεις, σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση.

Τι γίνεται με κινητές αξίες που έχουν δοθεί ως εγγύηση;

Οι ρευστοποιούμενες κινητές αξίες που έχουν ημερομηνία λήξης και που έχουν δοθεί σε εγγύηση, μειώνουν το ρυθμιζόμενο ποσό και έτσι αναπροσαρμόζεται το ποσό των περιοδικών δόσεων.

Τι γίνεται με τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών;

Φρένο μπαίνει μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2010 στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών των τραπεζών, που μπορούν να ρυθμιστούν με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Αυτό ισχύει για όλους όσους έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

Υπάγονται στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων;

Ναι υπάγονται, εφόσον οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων δεν έχουν καταγγελθεί ή έχουν καταγγελθεί τον τελευταίο μήνα πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση ο εγγυητής;

Δικαίωμα να κινήσουν διαδικασία ρύθμισης έχουν εκτός από τους αρχικούς οφειλέτες, και οι εγγυητές αλλά και οι διάδοχοι τους.

Μέχρι πότε μπορεί ο δικαιούχος να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές;

Η προθεσμία υπαγωγής στις ρυθμίσεις του νόμου είναι η 15η Απριλίου του 2010. Οι τράπεζες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον οφειλέτη εντός 15μέρου από την υποβολή της αίτησης το ύψος της νέας οφειλής που προκύπτει.

πηγή: Ελευθεροτυπία

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s