Εισπρακτικές Εταιρείες …. Παλαιότερο άρθρο Συνήγορος του Καταναλωτή: «Παραβιάζουν τη νομιμότητα»


Αναλυτικά στοιχεία για τη δράση εισπρακτικών εταιρειών, στις οποίες καταφεύγουν οι προμηθευτές (κυρίως τράπεζες, αλλά και εμπορικά καταστήματα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κ.ά.) για την είσπραξη οφειλόμενων χρηματικών ποσών, παρέδωσε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Γιάννης Αδαμόπουλος, στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτρη Παξινό, και στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, κ. Ευθύμιο Πρεκετέ. Τα στοιχεία που κατατέθηκαν αποτελούν προϊόν εκτεταμένης έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» κατόπιν ενδελεχούς μελέτης και αξιολόγησης των σχετικών αναφορών που υποβλήθηκαν από πολίτες – καταναλωτές, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση αυτεπάγγελτης διερεύνησης της νομιμότητας και των διαδικασιών είσπραξης επιχειρηματικών απαιτήσεων που ακολουθούν οι εν λόγω εταιρείες για λογαριασμό των πελατών τους.

Η κύρια διαπίστωση που προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε η Αρχή είναι ότι οι εταιρείες είσπραξης χρεών δεν είναι δικηγορικές, αλλά κατ’ ουσία κερδοσκοπικές, εμπορικές εταιρείες, οι δε μέθοδοι είσπραξης και εκτέλεσης που ακολουθούν συνεπάγονται την υπέρβαση των ορίων της νομιμότητας.
Ειδικότερα, η εκ μέρους των εταιρειών αυτών ανάληψη ενεργειών είσπραξης απαιτήσεων και αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η αόριστη προσαύξηση των οφειλών με «έξοδα είσπραξης», τα οποία εισπράττονται από αυτές απευθείας από τους πελάτες, ενώ η συμβατική τους σχέση υπάρχει μόνο με τους προμηθευτές, είναι παράνομη. Παράλληλα, η είσπραξη απαιτήσεων από τέτοιες εταιρείες συνιστά αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος και θίγει τις θεσμοθετημένες από την Πολιτεία και τους νόμους αποκλειστικές αρμοδιότητες δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών.
Όπως δήλωσε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Γιάννης Αδαμόπουλος, για τις μεθόδους και τις διαδικασίες που ακολουθούν οι εισπρακτικές εταιρείες για την είσπραξη οφειλών, διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
1. Οι επιχειρηματικές απαιτήσεις των προμηθευτών έναντι οφειλετών τους απλώς ανατίθενται, μέσω συμβάσεων έργου, στις εισπρακτικές εταιρείες έναντι αντιτίμου που ισούται με κάποιο ποσοστό επί του εισπραττόμενου ποσού. Η εργασιακή αυτή σχέση που συνδέει τους προμηθευτές με τις εταιρείες είσπραξης είναι παντελώς ξένη προς τις καθ’ όλα νόμιμες συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), μέσω της εφαρμογής των οποίων οι επιχειρήσεις ουσιαστικά εκχωρούν (πωλούν) την ευθύνη είσπραξης των επιχειρηματικών απαιτήσεων (τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές, απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες, κ.λπ.) στην εταιρεία factoring.
2. Οι συμβάσεις έργου, με τις οποίες αρμοδιότητες είσπραξης οφειλών εκχωρούνται σε ιδιωτικές-εμπορικές εταιρίες, διασπούν τον δεσμό εμπιστοσύνης που δημιουργείται ανάμεσα στον καταναλωτή και τη συμβαλλόμενη επιχείρηση και ο οποίος διατρέχει όλα τα στάδια της συναλλακτικής δραστηριότητας. Θίγεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αμοιβαία καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, που αποτελούν θεμέλιο λίθο της αρμονικής λειτουργίας της αγοράς.
3. Οι εφαρμοζόμενες από αυτές τις εταιρείες μέθοδοι είσπραξης στοιχειοθετούν παράβαση των αρχών της ευπρέπειας και του σεβασμού της προσωπικότητας του οφειλέτη. Μεταξύ αυτών των μεθόδων περιλαμβάνεται η άσκηση διαρκούς ψυχολογικής πίεσης όχι μόνο κατά του οφειλέτη ατομικά, αλλά και η διεύρυνση της πίεσης και στους οικείους του οφειλέτη. Συνήθης είναι, από αυτή την άποψη, η τακτική της όχλησης του οφειλέτη στον κοινωνικό ή επαγγελματικό του χώρο, προκειμένου η δημοσιοποίηση της οφειλής του εν μέσω φίλων, γνωστών και συναδέλφων να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και χειραγώγησης της συμπεριφοράς του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγγελθεί από πολίτες μέχρι και η εκτόξευση απειλών από υπαλλήλους εισπρακτικών εταιρειών, όπως είναι η έκδοση δυσμενών στοιχείων μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» με μελλοντικό αποκλεισμό των οφειλετών από πρόσβαση σε δανειακές υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί από τους προϊσταμένους τους.
4. Συνήθως, οι υπάλληλοι των εισπρακτικών προχωρούν σε τηλεφωνικές οχλήσεις των καταναλωτών χωρίς να δηλώνουν την πραγματική επαγγελματική τους ταυτότητα, αλλά υποδυόμενοι υπαλλήλους τραπεζών ή δικηγορικών γραφείων. Σκοπός αυτής της παραπλανητικής πρακτικής είναι να προσδώσουν υποτιθέμενο κύρος και να αντλήσουν μια κατ’ επίφαση νόμιμη αιτιολογία της πράξης τους.
5. Ορισμένες φορές, οι εισπρακτικές εταιρείες πιέζουν για είσπραξη χρεών ακόμα και σε περιπτώσεις παράνομων ή απλώς εσφαλμένων και καταχρηστικών ρητρών (π.χ. διεκδικούν ποσά που έχουν προκύψει από αναγνωρισμένους δικαστικά ως καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών ή ακόμα ποσά που έχουν ήδη εξοφληθεί από τον καταναλωτή).
6. Οι εισπρακτικές εταιρείες γίνονται λήπτες προσωπικών δεδομένων των οφειλετών δίχως να έχουν έννομο συμφέρον, από τη στιγμή που στοιχεία κρίσιμα για την κοινωνικοοικονομική ζωή των οφειλετών έρχονται σε γνώση προσώπων που δεν φέρουν ιδιότητα δημόσιου λειτουργού (όπως ο δικηγόρος και ο δικαστικός επιμελητής), ο οποίος βαρύνεται με καθήκον εχεμύθειας, ούτε συνδέονται με τη δανείστρια επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή κάποιου είδους αντιπροσώπευσης».
Οι εταιρείες
Οι εισπρακτικές εταιρείες, τις δραστηριότητες των οποίων ερευνά η Ανεξάρτητη
Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», είναι οι ακόλουθες:

1. VERITAS BUREAU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VERITAS BUREAU A.E.
2. EUROPE MATRIX (ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΑΤΡΙΞ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROPE MATRIX Α.Ε.
3. FIRST CALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FIRST CALL Α.Ε.
4. ΜΕΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MELLON COLLECTION SERVICES S.A.
5. MULTI COLLECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ MULTI COLLECTION Α.Ε.
6. ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ CYCLE-CREDIT A.E.
7. ΔΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΔΙΟΔΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
8. TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ TRUST CENTER A.E.
9. LIONS’ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LIONS’ DATABANK A.E.
10. ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11. ΣΙΜΠΛΕΣΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ SIMPLESO HELLAS Ε.Π.Ε.
12. ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
13. ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FINTRUST S.A.
14. STATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ COLLECTOR
15. MAX TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MAX TRUST A.E.
16. COMPUCARE Ι. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. COMPUCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
17. CREDIT MASTERS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ CREDIT MASTERS LTD
18. LIONS’ DATA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LIONS’ DATA A.E.
19. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΩΓΗ Α.Ε.
20. ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Μ.Ε.Π.Ε.
21. ΕΜΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΗ Ε.Π.Ε.
22. NOSTER Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ NOSTER Ε.Π.Ε.
23. CHASE COLLECTIONS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ CHASE COLLECTIONS A.E.
24. CREDIBLE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ CREDIBLE SERVICES A.E.
25. ΔΡΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ Α.Ε.
26. CQS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CQS A.E.

Απόσπασμα από το 2007 «world.gr»

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s