Κηρύξατε πτώχευση στην εταιρίας σας και θέλετε να την ξαναλειτουργήσετε ? – Βασικά που πρέπει να ξέρετε


Το σχέδιο αναδιοργάνωσης αποτελεί ένα θεσμό που μπορεί να λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο μέσα από την κήρυξη της πτώχευσης και εντάσσεται στο σύστημα που καθιερώνει ο Πτωχευτικός Κώδικας περί ρευστοποιήσεως/εκκαθαρίσεως της επιχειρήσεως του πτωχεύσαντος οφειλέτη και αναδιοργάνωσής της.

Όπως στο προπτωχευτικό στάδιο προβλέπεται η διαδικασία συνδιαλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών για τη διάσωση της επιχείρησης, έτσι και για το πτωχευτικό στάδιο προβλέπεται η δυνατότητα αναπτύξεως και εφαρμογής σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχειρήσεως του πτωχεύσαντος οφειλέτη. Σκοπός της αναδιοργάνωσης αυτής είναι η διάσωση της επιχείρησης και η αξιοποίησή της, στο σύνολό της ή σε συνδυασμό με ρευστοποίηση μέρους της πτωχευτικής περιουσίας, ώστε και οι πιστωτές να ικανοποιηθούν (κατά ποσοστό τουλάχιστον μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο σε περίπτωση εκκαθαρίσεως) και ο οφειλέτης να διευκολυνθεί ως προς το μέγεθος της ευθύνης του κατά το πτωχευτικό και μεταπτωχευτικό στάδιο( Ι.Σ.Σπυριδάκης «Πτωχευτικό Δίκαιο», έκδοση 2008, σελ. 423 επ.).


Εξάλλου, σύμφωνα και με την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου «Το αντικείμενο ρύθμισης του σχεδίου δεν δίνεται συγκεκριμένα και περιοριστικά από το νόμο αλλά καθορίζεται με γενικούς όρους πλαισίου. Στο σχέδιο τόσο η διάσωση και η αξιοποίηση της επιχείρησης όσο και η διανομή της περιουσίας σε περίπτωση εκκαθάρισης είναι ισότιμες λύσεις. Διάσωση χρηματοοικονομικής φύσεως μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω μεταβίβασης της επιχείρησης ή μερικής εκκαθάρισης ή περιορισμού των χρεών ή επέκτασης του χρόνου εξόφλησης ή τρόπου εξόφλησης, ενώ διάσωση παραγωγικής φύσεως μπορεί να προϋποθέτει οργανωτική αναδιάρθρωση ή εταιρικούς μετασχηματισμούς για βελτίωση των εσόδων της επιχείρησης. Με το σκοπό να αφεθεί έδαφος στον οφειλέτη μιας νέας αρχής, το σχέδιο μπορεί να προβλέψει τα της ευθύνης του μετά την περάτωση της διαδικασίας κυρίως με απαλλαγή του από μέρος των απαιτήσεων που δεν ικανοποιήθηκε».

Τα στάδια είναι τα εξής:

Ο οφειλέτης να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Ο οφειλέτης ή σύνδικος υποβάλει στο πτωχευτικό δικαστήριο αίτηση.

Η μορφή και το περιεχόμενο του σχεδίου καθορίζονται από τις διατάξεις 104-123 ΠτΚ (Πτωχευτικός Κώδικας). «Υποβολή πρότασης» σημαίνει αίτηση προς το δικαστήριο για άνοιγμα της διαδικασίας σχεδίου αναδιοργάνωσης και συγχρόνως υποχρέωση του δικαστηρίου να προχωρήσει σε αυτή και σε προεξέταση του σχεδίου κατά το άρθορ 114 ΠτΚ.
Το ελάχιστο περιεχόμενο του σχεδίου είναι:
α). Πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.
β). Σύγκριση της ικανοποιήσεως των πιστωτών κατά το σχέδιο προς ικανοποίησή τους με εκκαθάριση/ρευστοποίηση.
γ). Περιγραφή των αναδιοργανωτικών και εξασφαλιστικών των πιστωτών μέτρων.
δ). Μη περιορισμός των απαιτήσεων των πιστωτών σε ποσοστό μικρότερο του 10%. Το ποσό αυτό πρέπει να καταβληθεί, τμηματικά ή εν όλω, εντός τριών (3) ετών. Ως προς την καταβολή του υπερβάλλοντος ποσοστού δεν τίθεται χρονικός περιορισμός. Το χρονικό διάστημα των τριών ετών και το ποσοστό του 10% θα ισχύσει για την μεταβατική περίοδο από τη δημοσίευση του νόμου 3858/2010 με το άρθρο 34 παρ. 1 γ του οποίου επήλθε η αλλαγή, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα ισχύει το ποσοστό που ίσχυε πριν την αλλαγή του νόμου, ήτοι το 20% και το χρονικό διάστημα αποπληρωμής θα είναι ένα έτος.
Ο οφειλέτης έχει από το νόμο το δικαίωμα πρωτοβουλίας να υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης στο πτωχευτικό δικαστήριο. Ο σύνδικος δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα του μόνο αν ο οφειλέτης δεν άσκησε το δικό του δικαίωμα εντός της προθεσμίας που τάσσει ο νόμος. Ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει πρόταση σχεδίου συγχρόνως με την αίτηση που υποβάλλει για να κηρυχθεί σε πτώχευση λόγω επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης ή συγχρόνως με την αίτησή του να κηρυχθεί σε πτώχευση λόγω παύσης πληρωμών ή μεταγενέστερα, οποτεδήποτε μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων μηνών από την κήρυξή του σε πτώχευση.

Προεξέταση του σχεδίου από το πτωχευτικό δικαστήριο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή του.

Η προεξέταση του σχεδίου είναι απαραίτητη για την πτωχευτική διαδικασία. Όταν η πρόταση του σχεδίου υποβάλλεται συγχρόνως με αίτηση για κήρυξη πτώχευσης η προεξέταση του σχεδίου χωρεί μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως.
Το πτωχευτικό δικαστήριο , μεταξύ άλλων, απορρίπτει το σχέδιο:
α). αν προδήλως δεν  πιθανολογείται ότι το σχέδιο που υποβλήθηκε από τον οφειλέτη θα γίνει δεκτό από τους πιστωτές ή ότι θα επικυρωθεί από το πτωχευτικό δικαστήριο.
β). αν οι απαιτήσεις των πιστωτών και των τρίτων στους οποίους τυχόν αναφέρεται το σχέδιο, όπως διαμορφώνονται από αυτό, λαμβανομένης υπόψη ιδίως της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη, προδήλως δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Αντικείμενο εξέτασης είναι μόνο το εκπληρώσιμο των απαιτήσεων και παροχών όχι εάν το σχέδιο θα είναι επιτυχές π.χ. ως προς την διάσωση της επιχείρησης. Ως προς το «εκπληρώσιμο», σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει συνέχιση της επιχείρησης, δεν εξετάζεται η ορθότητα ή η πληρότητα των υπολογισμών ή εάν τα αναμενόμενα έσοδα είναι ρεαλιστικά. Εξεταστέο από το δικαστήριο είναι εάν τα κατά παραδοχή αναμενόμενα έσοδα προδήλως δεν μπορούν να προκύψουν από τη συνέχιση της επιχείρησης και να καλύψουν τις αναλαμβανόμενες με το σχέδιο παροχές έναντι των πιστωτών (Λ.Ε.Κοτσίρης «Πτωχευτικό Δίκαιο», έκδοση 2009, σελ. 555).

Το μη απορριφθέν σχέδιο τίθεται προς αποδοχή στη συνέλευση των πιστωτών των οποίων οι απαιτήσεις έχουν επαληθευθεί.

Δυνάμει του άρθρου 115 ΠτΚ το πτωχευτικό δικαστήριο όταν δεν απορρίπτει το σχέδιο καθορίζει με απόφασή του αμέσως προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριών μηνών για αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές, καθώς και ημερομηνία σύγκλησης ειδικής συνέλευσης πιστωτών για συζήτηση και ψηφοφορία επί του σχεδίου. Η απόφαση του δικαστηρίου που καθορίζει ημερομηνία σύγκλησης της ειδικής συνέλευσης γνωστοποιείται από τον γραμματέα των πτωχεύσεων, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με επιστολή, μαζί με το σχέδιο αναδιοργάνωσης στους πιστωτές που έχουν αναγγείλει τις απαιτήσεις τους, στους ενέγγυους πιστωτές, στον σύνδικο, στον οφειλέτη και στην επιτροπή πιστωτών, εάν έχει ορισθεί.

Αποδοχή του σχεδίου ή απόρριψη αυτού από τη συνέλευση των πιστωτών κατόπιν συζητήσεως και ψηφοφορίας.

Κατά το άρθρο 117 ΠτΚ η συζήτηση και ψηφοφορία επί του σχεδίου γίνεται σε ειδική συνέλευση των πιστωτών ενώπιον του εισηγητή. Μετά την περάτωση της συζήτησης και εφόσον δεν προκύψει ανάγκη αναβολής, ο εισηγητής καλεί τους πιστωτές να ψηφίσουν επί του σχεδίου.
Για την αποδοχή του σχεδίου απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν τα εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται και ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλιζόμενων απαιτήσεων, όπως οι απαιτήσεις είχαν αναγγελθεί και η πραγματική τους εικόνα βεβαιώνεται σε πίνακα απαιτήσεων που συντάσσεται και υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή και υποβάλλεται στον εισηγητή.
Απαιτείται διπλή-μικτή πλειοψηφία. Διπλή με την έννοια πλειοψηφίας προσώπων και απαιτήσεων, ήτοι απλή πλειοψηφία των παρόντων πιστωτών με παράλληλη πλειοψηφία 60% στο σύνολο των απαιτήσεων και μικτή διότι στο απαιτούμενο ποσοστό των απαιτήσεων πρέπει να περιλαμβάνεται και ποσοστό κατ’ ελάχιστο 40% των απαιτήσεων που είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη εξασφάλιση, ειδικό προνόμιο ή προσημείωση υποθήκης.
Αν το σχέδιο γίνει αποδεκτό από τη συνέλευση των πιστωτών ακολουθεί η δικαστική επικύρωσή του, αλλιώς, αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό ματαιώνεται η διαδικασία του σχεδίου και συνεχίζεται η πτωχευτική διαδικασία.

Αν η συνέλευση αποδεχθεί το σχέδιο, αυτό υποβάλλεται προς επικύρωση στο πτωχευτικό δικαστήριο.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 123 ΠτΚ το σχέδιο εισάγεται άμεσα προς επικύρωση με βάση έκθεση του εισηγητή σε ημερομηνία συζήτησης που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής του σχεδίου από τους πιστωτές.
Το πτωχευτικό δικαστήριο με απόφασή του αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον πιστωτή, αρνείται την επικύρωση εάν:
α). δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος κώδικα ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου, τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας, τις αναγκαίες πλειοψηφίες των πιστωτών και τη συναίνεση του οφειλέτη κι εφόσον η σχετική παράβαση θα μπορούσε ουσιωδώς να έχει επηρεάσει την αποδοχή του σχεδίου από τους πιστωτές.
β). αν η αποδοχή του σχεδίου είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, του πιστωτή, του συνδίκου ή τρίτου.
γ). αν η απόρριψη επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και
δ).αν το σχέδιο δεν προστατεύει τους διαφωνούντες πιστωτές, ιδίως αν δεν εξασφαλίζεται ότι θα λάβουν βάσει σχεδίου τουλάχιστον ότι πιθανολογείται ότι θα ελάμβαναν μέσω της εκκαθάρισης.
Το σχέδιο από την επικύρωση του κατά το περιεχόμενο που διαμορφώνει τα δικαιώματα των πιστωτών αποκτά δεσμευτική ισχύ για όλους τους πιστωτές, οποιασδήποτε κατηγορίας και νομικής μορφής, ανεξάρτητα αν έχουν αναγγείλει τις απαιτήσεις τους, περιλαμβανομένων και των πιστωτών που μειοψήφησαν ή προέβαλαν αντίρρηση ή απείχαν από την ψηφοφορία ή δεν συμμετείχαν σε αυτή.
Από την τελεσιδικία της απόφασης που επικυρώνει το σχέδιο, η πτωχευτική διαδικασία περατώνεται. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο σχέδιο ο οφειλέτης αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιουσίας του προς σκοπό εκπλήρωσης του σχεδίου.

Ακύρωση του σχεδίου

Το σχέδιο μπορεί να ακυρωθεί με απόφαση του δικαστηρίου μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον για τους κάτωθι λόγους:
α). εάν μετά την επικύρωση αποκαλύφθηκε ότι το σχέδιο ήταν προϊόν δόλου του οφειλέτη, συμπαιγνίας του με πιστωτή ή τρίτο, ιδίως λόγω απόκρυψης ενεργητικού ή διόγκωσης παθητικού.
β). εάν η μη εκπλήρωση των όρων του σχεδίου από τον οφειλέτη είναι τόσο ουσιώδης, ώστε με βεβαιότητα να προβλέπεται αδυναμία αναδιοργάνωσης.
Η ακύρωση του σχεδίου επιφέρει αυτοδικαίως α) λήξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης και εποπτείας εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου, β) αποδέσμευση των πιστωτών από τους όρους του σχεδίου και επαναφορά τους κατά την κήρυξη της πτώχευσης νομική θέση, γ) ανάληψη από τους πιστωτές των ατομικών διώξεων κατά του οφειλέτη σε περίπτωση που κατά το σχέδιο είχαν ανασταλεί ή περιορισθεί, δ) απαλλαγή εκείνων που εγγυήθηκαν υπέρ του οφειλέτη σύμφωνα με το σχέδιο.
Οι πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν μετά την τελεσίδικη επικύρωση του σχεδίου και πριν την ακύρωση κηρύσσονται άκυρες, αν είναι από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 42ΠτΚ.
Επιπροσθέτως, στα άρθρα 129 έως 130 ο Πτωχευτικός Κώδικας αναφέρει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ζητηθεί ατομικώς από κάποιον πιστωτή η ανατροπή του σχεδίου ,είτε να επέλθει ματαίωση αυτού μετά την εκ νέου κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση.
Αντίθετα με την διαδικασία συνδιαλλαγής το σχέδιο αναδιοργάνωσης ως νέος θεσμός της πτωχευτικής διαδικασίας φαίνεται να εμφανίζει περισσότερες πρακτικές δυσκολίες και γι’ αυτό η εφαρμογή του είναι μέχρι σήμερα περιορισμένη.
Ενδεικτικά:
Μια επιχείρηση που βρίσκεται σε κατάσταση  πτώχευσης πως μπορεί να βρει διαθέσιμα κεφάλαια για να επιτύχει την αναδιοργάνωσή της χωρίς να ρευστοποιήσει το ενεργητικό της;
Έχει ο σύνδικος τις εξειδικευμένες γνώσεις για να υποβάλει ή να εποπτεύσει σχέδιο αναδιοργάνωσης;
Πόσο εφικτό είναι στην πράξη στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν προς εκπλειστηριασμό ακίνητα να συναινέσουν οι πιστωτές με ειδικό προνόμιο (εργαζόμενοι κλπ) στην έγκριση ενός τέτοιου σχεδίου το οποίο τους απομακρύνει κατά πολύ χρονικά από την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους;

Γενική βιβλιογραφία: Λ.Ε.Κοτσίρης «Πτωχευτικό Δίκαιο», έκδοση 2008.
Ι.Σ.Σπυριδάκης «Πτωχευτικό Δίκαιο», έκδοση 2008.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s